Cenník / riadenie portfólia

Vstupný poplatok

A

Jednorazové investície

Minimálna výška investície: 5 000 €

Výška investície Konzervatívna stratégia Vyvážená stratégia Dynamická stratégia
do 49.999,99 € 1,5 % 2,5 % 3,0 %
od 50.000 € do 199.999,99 € 1,5 % 2,0 % 2,0 %
od 200.000 € do 499.999,99 € 1,0 % 1,5 % 1,5 %
od 500.000 € do 999.999,99 € 1,0 % 1,0 % 1,0 %
1 mil. € a vyššie 0,5 % 0,5 % 0,5 %

(Počítaný ako percento z výšky investície, platený v plnej výške vopred. Ak dôjde k prekročeniu investovanej sumy, pričom tá sa zmluvne nenavýši, z každej ďalšej platby sa bude účtovať poplatok 4,5 %.)

B

Pravidelné investovanie/Dlhodobé investičné sporenie

Minimálna mesačná výška investície: 50 €

Minimálna cieľová suma: 3 000 €

Od 3 000 € do 19 999,99 € 3,5%
Od 20 000 € do 29 999,99 € 3,0%
Od 30 000 € do 49 999,99 € 2,5%
Nad 50 000 € 2,0%

(Počítaný ako percento z výšky cieľovej sumy, platený v plnej výške vopred. Platný pre všetky investičné stratégie. Ak dôjde k naplneniu cieľovej sumy, pričom cieľová suma sa následne nezvýši, z každej platby sa bude účtovať poplatok 4,5 %.)


Priebežný poplatok za správu portfólia

Pravidelné investovanie            1,0 % p.a.

Jednorazové investovanie         0,8 % p.a.

(Priebežný poplatok za správu je počítaný na dennej báze a účtovaný kvartálne, na konci kalendárneho kvartálu. Platný pre všetky investičné stratégie.)


Poplatok za výkonnosť

10 % zo zhodnotenia

(Poplatok za výkonnosť portfólia je účtovaný len v prípade dosiahnutia vyššej výkonnosti než bola najvyššia predchádzajúca výkonnosť Investičnej stratégie dosiahnutá pre klienta k dátumu, ku ktorému sa poplatok vyhodnocuje, zvyčajne ku koncu roka. Poplatok za výkonnosť je splatný spravidla k poslednému dňu kalendárneho roka, za ktorý vznikol Spoločnosti nárok na tento poplatok. V prípade ukončenia Investičnej stratégie z akéhokoľvek dôvodu je poplatok za výkonnosť portfólia vypočítaný a splatný ku dňu ukončenia Investičnej stratégie. Pri výpočte poplatku za výkonnosť portfólia sa uplatňuje princíp High Watermark.) 

Spoločnosť PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. účtuje klientom výlučne poplatky uvedené v tomto Sadzobníku poplatkov, žiadne iné nebudú klientom účtované. 

V závislosti od individuálnej dohody s klientom sa výška uvedených poplatkov môže líšiť


PRIJATIE A POSTÚPENIE POKYNU

Pre investičnú službu Prijatie a postúpenie pokynov je výška poplatkov predmetom individuálnej dohody s klientom.


POZNÁMKY

Poplatky v sadzobníku poplatkov sú uvedené bez zákonnej dane z pridanej hodnoty. V prípade, že z právnych predpisov vyplýva povinnosť k poplatku alebo k jeho časti uplatniť daň z pridanej hodnoty, táto bude k poplatku alebo k jeho časti pripočítaná v zákonnej výške.

Vstupný poplatok je v plnom rozsahu použitý ako odplata za obstaranie prvotného nadobudnutia (kúpy) finančných nástrojov.


Úplný cenník vrátane modelových príkladov nájdete v sekcii:  www.partnersinvestments.sk/dokumenty