Cenník / riadenie portfólia

POPLATOK ZA PRVÉ NADOBUDNUTIE CENNÝCH PAPIEROV

A

Jednorazové investície

Minimálna výška investície: 5 000 €
Stratégia
Výška investície
Konzervatívna
Konzervatívna ESG
Vyvážená
Vyvážená ESG
Dynamická
Tematická ESG
ESG
do 49.999,99 € 1,50% 2,50% 3,00%
od 50.000 € do 199.999,99 € 1,50% 2,00% 2,00%
od 200.000 € do 499.999,99 € 1,00% 1,50% 1,50%
od 500.000 € do 999.999,99 € 1,00% 1,00% 1,00%
1 mil. € a vyššie 0,50% 0,50% 0,50%


(Počítaný ako percento z výšky investície, platený v plnej výške vopred. Ak dôjde k prekročeniu investovanej sumy, pričom tá sa zmluvne nenavýši, z každej ďalšej platby sa bude účtovať poplatok 4 %.)

B

Pravidelné investovanie/Dlhodobé investičné sporenie (DIS)

Minimálna mesačná výška investície: 30 €

Minimálna cieľová suma: 1 800 €Stratégia
Výška cieľovej sumy Konzervatívna
Konzervatívna ESG
Vyvážená
Vyvážená ESG
Dynamická
Tematická ESG
ESG
Od 3.000 € do 19.999,99 € 2,0 % 2,8 % 3,5 %
Od 20.000 € do 29.999.99 € 1,8 % 2,4 % 3,0 %
Od 30.000 € do 49.999,99 € 1,6 % 2,0 % 2,5 %
50.000 € a viac 1,4 % 1,6 % 2,0 %


(Počítaný ako percento z výšky cieľovej sumy, platený v plnej výške vopred. Platný pre všetky investičné stratégie. Ak dôjde k naplneniu cieľovej sumy, pričom cieľová suma sa následne nezvýši, z každej platby sa bude účtovať poplatok 4 %.)Priebežný poplatok za správu a riadenie portfólia (Management fee)

Pravidelné investovanie            1,0 % p.a.

Jednorazové investovanie         0,8 % p.a.


(Poplatok za správu a riadenie portfólia je počítaný na dennej báze a účtovaný kvartálne, na konci kalendárneho kvartálu. Platný pre všetky investičné stratégie. Poplatok zahŕňa aj odplatu za investičné poradenstvo a odplatu za transakčné náklady súvisiace s nadobudnutím a predajom finančných nástrojov a cenných papierov pri transakciách uskutočnených pri riadení portfólia, okrem prvého nadobudnutia cenných papierov do riadeného portfólia.)


Poplatok za výkonnosť

10 % zo zhodnotenia


(Poplatok za výkonnosť portfólia je účtovaný len v prípade dosiahnutia vyššej výkonnosti než bola najvyššia predchádzajúca výkonnosť Investičnej stratégie dosiahnutá pre klienta k dátumu, ku ktorému sa poplatok vyhodnocuje, zvyčajne ku koncu roka. Poplatok za výkonnosť je splatný spravidla k poslednému dňu kalendárneho roka, za ktorý vznikol Spoločnosti nárok na tento poplatok. V prípade ukončenia Investičnej stratégie z akéhokoľvek dôvodu je poplatok za výkonnosť portfólia vypočítaný a splatný ku dňu ukončenia Investičnej stratégie. Pri výpočte poplatku za výkonnosť portfólia sa uplatňuje princíp High Watermark.) Spoločnosť PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. účtuje klientom výlučne poplatky uvedené v tomto Sadzobníku poplatkov, žiadne iné nebudú klientom účtované. 


V závislosti od individuálnej dohody s klientom sa výška uvedených poplatkov môže líšiť.


PRIJATIE A POSTÚPENIE/VYKONANIE POKYNU NA ÚČET KLIENTA

Poplatok za obstaranie kúpy finančných nástrojov

Druh finančného nástroja
Výška poplatku
Cenné papiere fondov kvalifikovaných investorov
1,5 % z výšky platby
Ostatné finančné nástroje
na základe individuálnej dohody


Poplatok za obstaranie predaja finančných nástrojov

Druh finančného nástroja
Výška poplatku
Cenné papiere fondov kvalifikovaných investorov
na základe individuálnej dohody
Ostatné finančné nástroje
na základe individuálnej dohody

POZNÁMKY

Poplatky v sadzobníku poplatkov sú uvedené bez zákonnej dane z pridanej hodnoty. V prípade, že z právnych predpisov vyplýva povinnosť k poplatku alebo k jeho časti uplatniť daň z pridanej hodnoty, táto bude k poplatku alebo k jeho časti pripočítaná v zákonnej výške.


Vstupný poplatok je v plnom rozsahu použitý ako odplata za obstaranie prvotného nadobudnutia (kúpy) finančných nástrojov.


Úplný cenník vrátane modelových príkladov nájdete v sekcii:  www.partnersinvestments.sk/dokumenty