Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Garančný fond

Spoločnosť PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. je členom, zúčastneným na ochrane klientov, v Garančnom fonde investícií.

Zoznam členov tu: http://www.garancnyfond.sk/zoznam-subjektov

Čo je Garančný fond investícií
.

Garančný fond investícií je právnická osoba zriadená zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o cenných papieroch).

.

Garančný fond investícií sústreďuje peňažné príspevky obchodníkov s cennými papiermi a pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, správcovských spoločností a pobočiek zahraničných správcovských spoločností (osoby zúčastnené na ochrane klientov) na poskytovanie náhrad za nedostupný klientsky majetok prijatým osobami zúčastnenými na ochrane klientov na vykonanie investičnej služby.

.

Garančný fond investícií svojím pôsobením vytvára spolu s Fondom ochrany vkladov komplexný systém ochrany klienta pri investovaní na peňažnom a kapitálovom trhu SR.

.

Garančný fond investícií je dohliadaným subjektom Národnej banky Slovenska. Jeho činnosť a hospodárenie podliehajú prísnym pravidlám upravených právnymi predpismi SR. Za chránený klientsky majetok poskytuje fond náhradu do výšky 50.000 EUR z  klientskeho majetku ku dňu, keď sa klientsky majetok u osoby zúčastnenej na ochrane klientov stal nedostupným podľa § 82 ods. 1. zákona o cenných papieroch.

.

Organizačnú štruktúru Garančného fondu investícií tvoria tri orgány. Najvyšším orgánom je Rada Garančného fondu investícií, kontrolným orgánom je Dozorná rada Garančného fondu investícií, ktorá dohliada na hospodárenie a činnosť Garančného fondu investícií. Výkonným orgánom Garančného fondu investícií je Prezídium.