ETF FONDY
ETF FONDY
37 miliárd eur úspor ľudí uložených na bežných účtoch, termínovaných vkladoch alebo na vkladných knižkách. Ak je dnes miera inflácie okolo 3 % a úspory ľudí sú úročené skoro nulovou sadzbou, majitelia týchto peňazí prerábajú. Ak by sa takáto situácia stala štandardom a vložili by ste do banky 10 000 eur, o 20 rokov by ste si za ne mohli kúpiť približne polovicu toho čo dnes.

„Slováci preto hľadajú cesty, ako lepšie zhodnocovať svoje úspory. To, že minulý rok rozbehol investičné chute Slovákov, hovoria nielen naše čísla – od založenia PARTNERS INVESTMENTS v auguste 2019 sme uzatvorili 8 500 investičných zmlúv s bežnými klientmi v objeme 52 mil. €,“ hovorí Maroš Ovčarik, generálny riaditeľ PARTNERS INVESTMENTS (PI).

To, že Slováci viac investujú potvrdzujú aj aktuálne dáta NBS a Asociácie správcovských spoločností (ASS), či prieskum agentúry Focus pre PI. Najviac sa zhodnotili akciové fondy, potom štruktúrované a zmiešané.

Prieskum FOCUS:
„Stále viac Slovákov začína investovať. Počet investujúcich Slovákov rastie z roka na rok. Minulý rok investovalo približne 12 % Slovákov, z toho 4 % do podielových fondov. V tomto roku už 18 % Slovákov tvrdí, že investujú. Nárast je, zdá sa, primárne spôsobený investovaním do podielových fondov (8 %),“ hovorí Maroš Ovčarik, generálny riaditeľ PARTNERS INVESTMENTS a dodáva:

 • Najväčší podiel pri investovaní tvoria podielové fondy (8 %), investovanie do akcií alebo dlhopisov (4 %), vlastné podnikanie ako investíciu označili 4 % investujúcich Slovákov, 3 % z nich investuje do nehnuteľností a 1 % investuje neštandardne do drahých kovov či bitcoinu.
 • to, že investovať sa dá už od menších súm potvrdzuje pohľad na osobný príjem, Slováci, ktorí deklarovali, že investujú do podielových fondov má 12% čistý mesačný príjem do 500 EUR, 16% má čistý príjem 501-700 EUR, 20% príjem 701-900 EUR, 46% príjem 901 eur a viac (dopočet do 100% sú tí, čo odmietli uviesť mesačný príjem).

ETF vo svete

 • Slováci, ktorí chceli atraktívnejšie zhodnotiť svoje úspory, mali roky jedinú možnosť – podielové fondy. Doba sa však mení a prináša výhodnejšie riešenia: ETF.
 • „Od vzniku prvého moderného ETF (verejne obchodovateľného fondu) v roku 1993 zaznamenali ETF enormný nárast u investorov. V súčasnosti dosahujú ich aktíva takmer 6 biliónov USD a pokrývajú praktický každý segment finančného trhu,“ hovorí Michal Nalevanko, riaditeľ analytickej spoločnosti BENCHMARK RESEARCH & ONSULTANCY: „dominantnou triedou aktív, ktoré tvoria majetok globálnych ETF, sú akcie. Približne tri zo štyroch dolárov, ktoré sú investované v ETF, sú investované práve na akciových trhoch po celom svete (76,4 %).“
 • Najrýchlejšie rastúcou skupinou ETF sú dlhopisové ETF, ktoré sledujú indexy zložené zo štátnych alebo korporátnych dlhopisov. Prvý dlhopisový ETF fond vznikol len v roku 2002, no celková výška majetku v týchto fondoch už presahuje 1,1 bilióna USD. Do roku 2024 by aktíva v správe dlhopisových ETF mali presiahnuť úroveň 2 biliónov USD.
 • „Éteefká“, fondy obchodované na burze, patria dlhodobo medzi najvyhľadávanejšie formy investovania predovšetkým v USA. Ich popularita tam dosiahla v tomto roku historicky míľnik – objem úspor investovaných do ETF sa po prvýkrát vyrovnal aktívam, ktoré spravujú aktívne riadené fondy.

Čo sú to ETF fondy?

„Investovanie prostredníctvom ETF je už vo vyspelom svete samozrejmosťou, pre mnohých Slovákov je však tento nástroj úplnou novinkou,“ tvrdí Maroš Ovčarik a dodáva:

 • Skratka ETF je odvodená od anglického názvu (exchange traded fund), ktorý možno voľne preložiť ako verejne obchodovateľné fondy.
 • Každý ETF je v podstate fondom, ktorého podiely sa obchodujú na burze. Investorom poskytujú porovnateľné výhody ako klasické podielové fondy – investície do nich sú diverzifikované a vždy je možné ich predať alebo nakúpiť.
 • Na rozdiel od klasických fondov, v ktorých je cena jedného podielu počítaná raz za deň, ceny ETF sa počas dňa menia.

Michal Nalevanko vysvetľuje, aký je rozdiel medzi ETF fondami a indexovými fondami a podielovými fondami:

ETF a indexové fondy nie je to isté?

 • ETF a indexové fondy sa štandardne používajú ako synonymá, čo je dôsledok enormného nárastu popularity ETF, ktorých stratégiou je sledovať vybraný (spravidla akciový) index.
 • Medzi ETF však možno nájsť aj také fondy, ktoré sa zameriavajú na investovanie v oblastiach, v ktorých žiadny relevantný index neexistuje. Príkladom môžu byť tzv. ESG fondy, pre ktoré nie je dôležité, či niektorá firma je alebo nie je súčasťou akciového indexu, ale či je riadená transparentne, či neškodí životnému prostrediu. Najmä pre mladých ľudí je pri investovaní dôležitý nielen očakávaný výnos, rovnaký dôraz kladú aj na sociálny aspekt.
 • Medzi ETF možno dokonca nájsť i fondy, ktoré aktívne obchodujú s akciami, dlhopismi alebo s cudzími menami.

Aký je rozdiel medzi ETF a podielovým fondom?

 • Podielové fondy, ktoré Slováci roky poznajú, sú aktívne riadené fondy. Znamená to, že každý fond má svojich analytikov a manažérov, ktorí sa snažia nájsť na finančných trhoch príležitosti, ktoré iní prehliadajú. To, do čoho fond investuje, je v konečnom dôsledku ich aktívnym rozhodnutím.
 • ETF, ktoré kopírujú niektorý finančný index, nepotrebujú žiadnych analytikov, ani investičných manažérov. Snahou týchto fondov je „len“ kopírovať vybraný index, od jeho zloženia závisí aj štruktúra investícií vo fonde.
 • Na Slovensku je medzi ETF a podielovými fondmi zásadný rozdiel v spôsobe zdaňovania výnosov. Všetky investície do ETF, ktoré trvajú aspoň jeden rok, sú oslobodené od daní. To neplatí pri podielových fondov, v ktorých výnosy podliehajú zdaneniu bez ohľadu na to, ako dlho takáto investícia trvala.

 

3 aspekty a pohľady na ETF

„ETF fondy sú atraktívne z troch hlavných pohľadov a to vďaka ich zaujímavej výkonnosti, nulovým daniam a nízkym poplatkom, ako aj vďaka viacerým výhodám plynúcich z pasívnych stratégií ETF fondov,“ spresňuje Maroš Ovčarik.

 

 1. VÝKONNOSŤ ETF FONDOV V POROVNANÍ S INÝMI VÝZNAMNÝMI INVESTIČNÝMI PRODUKTAMI
 •  „Až 91,6% klasických podielových fondov nedokáže na 15 ročnom horizonte prekonať výkonnosť indexu, ktorý sa snažia prekonať. Na rozdiel od ETF fondov, ktoré tieto indexy kopírujú. Preto objem investícii do ETF fondov tak rýchlo rastie,“ ukazuje na výkonnosť ETF Michal Nalevanko.

 Podiel aktívne spravovaných fondov, ktoré nedosahujú výkonnosť benchmarku

Kategórie fondov

1 rok

5 rokov

15 rokov

Fondy akcií veľkých spoločností

64,5 %

82,1 %

91,6 %

Fondy akcií malých spoločností

68,5 %

89,4 %

96,7 %

Fondy „Value“ akcií

46,3 %

79,1 %

79,4 %

 Zdroj: S&P Dow Jones Indices LLC. (2018)

Čo znamenajú uvedené čísla v tabuľke spresňuje Michal Nalevanko:

 • Pri dlhodobom investovaní prostredníctvom podielových fondov je prakticky nemožné dosiahnuť vyšší výnos ako výnos relevantného indexu.
 • Štatistiky ukazujú, že v horizonte 15 rokov dokáže zarobiť viac ako index len jeden z desiatich podielových fondov, ktoré sa zameriavajú na akcie veľkých spoločností. Fondy, orientované na akcie malých spoločností, sú na tom ešte horšie – porovnateľný úspech dosiahne menej ako jeden z dvadsiatich fondov.
 • Tzv. indexovanie je efektívnym spôsobom investovania na rozvinutých a transparentných kapitálových trhoch, kde majú všetci investori rovnaký prístup k informáciám a nemôžu sa tak rozhodovať na základe neverejných alebo dôverných údajov.

 

 1. DAŇOVÉ ASPEKTY ETF
 • Predstavte si, že čím dlhšie by ste pracovali, tým vyššie dane by ste platili. Frustrujúca myšlienka? Mnohých Slovákov sa však týka, hoci si to sami neuvedomujú. Rastúce daňové zaťaženie nevidia na svojich výplatných páskach, ale neujdú mu, ak investujú prostredníctvom klasických podielových fondov. Je pritom jedno, či svoje peniaze majú uložené v konzervatívnych fondoch alebo sú ochotní riskovať viac v akciových fondoch. Z pohľadu slovenskej legislatívy nie je v otázke zdaňovania medzi nimi žiadny rozdiel.
 • A ako by pri investícii prostredníctvom ETF vyzerala tabuľka so skutočným daňovým zaťažením, ktorá bola použitá pri podielových fondoch? Veľmi podobne. Až na to, že stĺpce Výška daňovej povinnosti a Skutočné daňové zaťaženie by boli odhora nadol vyplnené nulami.

 Maroš Ovčarik spresňuje kedy a prečo sú investičné fondy oslobodené od dane z príjmov fyzickej osoby:

 • ak ide o dlhodobé investičné sporenie - Portfólio bolo zriadené na obdobie najmenej 15 rokov, 15 rokov od vytvorenia portfólia z neho nebolo vyplatené plnenie. Maximálna výška finančných prostriedkov, ktorú možno investovať za jeden kalendárny rok je najviac v sume 3 000 eur.
 • ak vlastníte akcie viac ako 1 rok - Príjem z predaja cenných papierov je oslobodený od dane z príjmov fyzickej osoby, ak sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na burze a zároveň predávajúci tieto cenné papiere musí vlastniť viac ako jeden rok.
 • ak je príjem do 500 € - Ak sú príjmy z prevodu cenných papierov, pri predaji ktorých nebol dodržaný tento ročný časový test, do 500 eur ročne, sú oslobodené od dane. Daň sa platí až z výnosov nad túto čiastku.

 

 1. PASÍVNE STRATÉGIE ETF

Michal Nalevanko: „Indexové ETF fondy využívajú stratégiu pasívne riadených fondov, ktorá kopíruje vývoj zvo­leného indexu na akciovom, dlhopisovom či komoditnom trhu.“

Maroš Ovčarik: „ETF vďaka pasívnej stratégii riadenia fondov prinášajú viacero výhod:

 • spomínané nulové dane (viď vyššie)
 • vyššie výnosy (viď vyššie)
 • diverzifikácia rizika a široká ponuka ETF fondov - Zavedené indexové ETF nasledujú indexy, ktoré predstavujú diverzifikovanú stratégiu. V praxi to znamená, že počet cenných papierov v majetku týchto fondov, štandardne predstavuje stovky až tisícky rôznych investícií.
 • nižšie a transparentné poplatky - pasívna stratégia nasledovania zvoleného indexu je výrazne lacnejšia ako aktívny prístup. Indexové ETF nemajú na svojich výplatných páskach finančných analytikov, ani investičných manažérov, ich náklady sú preto podstatne nižšie ako pri podielových fondoch.
 • vysoká likvidita - mimoriadne dôležitý faktor pri výbere vhodných ETF fondov je ich likvidita, vďaka ktorej má klient kedykoľvek neobmedzený prístup k svojim investovaným peniazom.
 • neobmedzený online prístup k portfóliu - K svojim investíciám získa investor online prístup – prostredníctvom webovej stránky má o nich vždy aktuálny prehľad.

 

Ako môže bežný Slovák začať investovať do ETF?

 „Investovať do ETF môže s pomocou moderných technológií ktokoľvek. Prístup na svetové finančné trhy ponúkajú obchodníci s cennými papiermi alebo špecializované finančné inštitúcie, ktoré umožňujú nakupovať a predávať cenné papiere (brokeri),“ uvádza Michal Nalevanko: „do ETF môžu individuálni investori investovať aj samostatne, pre väčšinu ľudí je praktickejší prístup využiť odbornú asistenciu. Aj s takouto investíciou je spojené riziko straty a každý investor by o podstupovaných rizikách mal vedieť. O to viac, ak je investovanie pre neho spôsobom zabezpečenia dôležitého finančného cieľa (napr. zabezpečenie budúceho dôchodku).“

Maroš Ovčarik, vysvetľuje aký je postup krokov, ak by investovanie do ETF fondov realizoval záujemca cez sprostredkovateľa, obchodníka s cennými papiermi, ktorým je aj spoločnosť PARTNERS INVESTMETS:

 1. vyčleňte si investičnú sumu - v rámci analýzy osobných financií je potrebné vyčleniť časť úspor, ktoré sa rozhodnem investovať. Prípadne určiť mesačnú sumu, ktorú viem investovať dlhodobo a pravidelne.
 2. zvoliť si investičný horizont, teda dobu investovania.  Čím je investičný horizont dlhší, tým zaujímavejšie možností budúci investor má.
 3. prispôsobte ETF rizikovému profilu investora. V praxi to zvyčajne prebieha tak, že predajca (obchodník s cennými papiermi) nechá človeka vyplniť dotazník, ktorého výsledkom je návrh vhodného produktu. Napríklad, ak je človek konzervatívny, nemôže mu byť ponúknutý nevhodný, príliš rizikový produkt. Ak ale vyjde z dotazníka, že je dynamický, okruh možných ETF fondov sa zaujímavo rozšíri.
 4. podpis investičnej zmluvy. V investičnej zmluve sú uvedené všetky dôležité náležitosti (vybrané ETF, poplatky, ako prebieha nákup a predaj, apod.)
 5. samotný nákup a platba ETF - Následne zaslaná platba je zvyčajne pokynom na nákup cenných papierov, teda ETF.
 6. non-stop online prístup do svojho portfólia - klient zvyčajne dostane prístup (meno, heslo) do webového prostredia, kde má prehľad o zaslaných platbách, cenných papieroch, ktoré vlastní, vývoji investície, apod.

 

„Minimálna výška investície do fondov môže začať už od 20€. To znamená, že od tejto sumy si človek napríklad môže nastaviť program pravidelného investovania a mesačne posielať 20€,“ hovorí Maroš Ovčarik: „Výška poplatkov závisí od komplexnosti služby, ktorú človek využíva. Na trhu sú bežné vstupné poplatky, ktoré sa platia na začiatku z investície a priebežné poplatky, ktoré sa platia zo spravovaného majetku.“

MAROŠ OVČARIK:

 • Ideálnym stavom je, aby investovanie bolo bežnou súčasťou tvorby úspor každej domácnosti a využili jeho potenciál a atraktívne, avšak bezpečné zhodnotenie investovanej sumy čo najlepšie.
 • Situácia bude investovaniu stále viac naklonená, pretože v súčasnej dobe historicky najnižších úrokových sadzieb na vkladových produktoch ľudia na konzervatívnych vkladových produktoch ako sú termínované vklad, vkladné knižky a sporiace účty, vďaka inflácii prerábajú.
Je tento článok užitočný? Zdieľajte ho!