Zmeny v cenníku služieb
Zmeny v cenníku služieb
Spoločnosť Partners Investments, o.c.p., a.s. si vám dovoľuje oznámiť, že s účinnosťou od 1.1.2020 sa mení cenník služieb nasledovne:

 

Vstupný poplatok

a) Jednorazové investície

Minimálna výška investície: 5 000 €

Výška investície

Konzervatívna stratégia

Vyvážená stratégia

Dynamická stratégia

do 49.999,99 €

1,5 %

2,5 %

3,0 %

od 50.000 € do 199.999,99 €

1,5 %

2,0 %

2,0 %

od 200.000 € do 499.999,99 €

1,0 %

1,5 %

1,5 %

od 500.000 € do 999.999,99 €

1,0 %

1,0 %

1,0 %

1 mil. € a vyššie

0,5 %

0,5 %

0,5 %

(Počítaný ako percento z výšky cieľovej sumy, platený v plnej výške vopred.)

 

b) Pravidelné investovanie/Dlhodobé investičné sporenie

Minimálna mesačná výška investície: 50 €

Minimálna cieľová suma: 3 000 €

Od 3 000 € do 19 999,99 €

3,5%

Od 20 000 € do 29 999,99 €

3,0%

Od 30 000 € do 49 999,99 €

2,5%

Nad 50 000 €

2,0%

(Počítaný ako percento z výšky cieľovej sumy, platený v plnej výške vopred. Platný pre všetky investičné stratégie. Ak dôjde k naplneniu cieľovej sumy, pričom cieľová suma sa následne nezvýši, z každej platby sa bude účtovať poplatok 4,5 %.)

 

Priebežný poplatok za správu portfólia

Pravidelné investovanie            1,0 % p.a.     (+ DPH)

Jednorazové investovanie         0,8 % p.a.     (+ DPH)

(Priebežný poplatok za správu je počítaný na dennej báze a účtovaný kvartálne, na konci kalendárneho kvartálu. Platný pre všetky investičné stratégie.)

 

Poplatok za výkonnosť

10 % zo zhodnotenia       (+ DPH) 

(Poplatok za výkonnosť portfólia je účtovaný len v prípade dosiahnutia vyššej výkonnosti než bola najvyššia predchádzajúca výkonnosť Investičnej stratégie dosiahnutá pre klienta k dátumu, ku ktorému sa poplatok vyhodnocuje, zvyčajne ku koncu roka. Poplatok za výkonnosť je splatný spravidla k poslednému dňu kalendárneho roka, za ktorý vznikol Spoločnosti nárok na tento poplatok. V prípade ukončenia Investičnej stratégie z akéhokoľvek dôvodu je poplatok za výkonnosť portfólia vypočítaný a splatný ku dňu ukončenia Investičnej stratégie. Pri výpočte poplatku za výkonnosť portfólia sa uplatňuje princíp High Watermark.) 

Spoločnosť PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. účtuje klientom výlučne poplatky uvedené v tomto Sadzobníku poplatkov, žiadne iné nebudú klientom účtované. 

V závislosti od individuálnej dohody s klientom sa výška uvedených poplatkov môže líšiť

 

PRIJATIE A POSTÚPENIE POKYNU

Pre investičnú službu Prijatie a postúpenie pokynov je výška poplatkov predmetom individuálnej dohody s klientom.

Je tento článok užitočný? Zdieľajte ho!