Zmeny v cenníku služieb od 1.10.2020
Zmeny v cenníku služieb od 1.10.2020
Spoločnosť Partners Investments, o.c.p., a.s. si vám dovoľuje oznámiť, že s účinnosťou od 1.10.2020 sa mení cenník služieb nasledovne:

POPLATOK ZA PRVÉ NADOBUDNUTIE CENNÝCH PAPIEROV

A) Jednorazové investície

Minimálna výška investície: 5 000 €

Výška investície Konzervatívna stratégia Vyvážená stratégia Dynamická stratégia
do 49.999,99 € 1,5 % 2,5 % 3,0 %
od 50.000 € do 199.999,99 € 1,5 % 2,0 % 2,0 %
od 200.000 € do 499.999,99 € 1,0 % 1,5 % 1,5 %
od 500.000 € do 999.999,99 € 1,0 % 1,0 % 1,0 %
1 mil. € a vyššie 0,5 % 0,5 % 0,5 %

(Počítaný ako percento z výšky investície, platený v plnej výške vopred. Ak dôjde k prekročeniu investovanej sumy, pričom tá sa zmluvne nenavýši, z každej ďalšej platby sa bude účtovať poplatok 4 %.)

 

B) Pravidelné investovanie/Dlhodobé investičné sporenie (DIS) 

Minimálna mesačná výška investície: 50 €

Minimálna cieľová suma: 3 000 €

Výška cieľovej sumy Konzervatívna stratégia Vyvážená stratégia Dynamická stratégia
Od 3.000 € do 19.999,99 € 2,0 % 2,8 % 3,5 %
Od 20.000 € do 29.999.99 € 1,8 % 2,4 % 3,0 %
Od 30.000 € do 49.999,99 € 1,6 % 2,0 % 2,5 %
50.000 € a viac 1,4 % 1,6 % 2,0 %

(Počítaný ako percento z výšky cieľovej sumy, platený v plnej výške vopred. Platný pre všetky investičné stratégie. Ak dôjde k naplneniu cieľovej sumy, pričom cieľová suma sa následne nezvýši, z každej platby sa bude účtovať poplatok 4 %.)

 

Priebežný poplatok za správu portfólia 

Pravidelné investovanie            1,0 % p.a.

Jednorazové investovanie         0,8 % p.a.

(Poplatok za správu a riadenie portfólia je počítaný na dennej báze a účtovaný kvartálne, na konci kalendárneho kvartálu. Platný pre všetky investičné stratégie. Poplatok zahŕňa aj odplatu za investičné poradenstvo a odplatu za transakčné náklady súvisiace s nadobudnutím a predajom finančných nástrojov a cenných papierov pri transakciách uskutočnených pri riadení portfólia, okrem prvého nadobudnutia cenných papierov do riadeného portfólia.)

 

Poplatok za výkonnosť 

10 % zo zhodnotenia

(Poplatok za výkonnosť portfólia je účtovaný len v prípade dosiahnutia vyššej výkonnosti než bola najvyššia predchádzajúca výkonnosť Investičnej stratégie dosiahnutá pre klienta k dátumu, ku ktorému sa poplatok vyhodnocuje, zvyčajne ku koncu roka. Poplatok za výkonnosť je splatný spravidla k poslednému dňu kalendárneho roka, za ktorý vznikol Spoločnosti nárok na tento poplatok. V prípade ukončenia Investičnej stratégie z akéhokoľvek dôvodu je poplatok za výkonnosť portfólia vypočítaný a splatný ku dňu ukončenia Investičnej stratégie. Pri výpočte poplatku za výkonnosť portfólia sa uplatňuje princíp High Watermark.) Spoločnosť PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. účtuje klientom výlučne poplatky uvedené v tomto Sadzobníku poplatkov, žiadne iné nebudú klientom účtované. 

V závislosti od individuálnej dohody s klientom sa výška uvedených poplatkov môže líšiť.

 

PRIJATIE A POSTÚPENIE POKYNU

Pre investičnú službu Prijatie a postúpenie pokynov je výška poplatkov predmetom individuálnej dohody s klientom.

 

Je tento článok užitočný? Zdieľajte ho!