Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Cenník

RIADENIE PORTFÓLIA - POPLATOK ZA PRVÉ NADOBUDNUTIE CENNÝCH PAPIEROV

A

A ) Jednorazové investície

Minimálna výška investície: 5 000 €
Stratégia
Výška investície
Konzervatívna
Konzervatívna ESG
Vyvážená
Vyvážená ESG
Dynamická
Tematická ESG
Dynamická ESG
do 49.999,99 €1,50%2,50%3,00%
od 50.000 € do 199.999,99 €1,50%2,00%2,00%
od 200.000 € do 499.999,99 €1,00%1,50%1,50%
od 500.000 € do 999.999,99 €1,00%1,00%1,00%
1 mil. € a vyššie0,50%0,50%0,50%B

B ) Pravidelné investovanie/Dlhodobé investičné sporenie (DIS)

Minimálna mesačná výška investície: 30 €

Minimálna cieľová suma: 1 800 €Stratégia
Výška cieľovej sumyKonzervatívna
Konzervatívna ESG
Vyvážená
Vyvážená ESG
Realitná
Dynamická
Tematická ESG
Dynamická ESG
Od 1.800 € do 19.999,99 €2,0 %2,8 %3,5 %
Od 20.000 € do 29.999.99 €1,8 %2,4 %3,0 %
Od 30.000 € do 49.999,99 €1,6 %2,0 %2,5 %
50.000 € a viac1,4 %1,6 %2,0 %


Pre výpočet poplatku za prvé nadobudnutie cenných papierov podľa vyššie uvedených písm. A) a B) pre jednorazové a pravidelné investície platia nasledujúce pravidlá:

1. Poplatok za prvé nadobudnutie cenných papierov sa vypočíta ako príslušné percento z výšky investície dohodnutej v zmluve o riadení portfólia (pri pravidelnom investovaní je výškou investície cieľová suma), ktoré vyplýva z príslušného investičného pásma, do ktorého výška investície spadá podľa prvého stĺpca tabuliek špecifikovaných v písm. A) a B) pre príslušnú zvolenú investičnú stratégiu podľa druhého až tretieho/štvrtého stĺpca tabuliek špecifikovaných v písm. A) a B) v závislosti od toho, či sa jedná o jednorazovú alebo pravidelnú investíciu.

2. V prípade existujúceho klienta, ktorý so spoločnosťou PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. už má uzatvorenú aspoň jednu zmluvu o riadení portfólia alebo komisionársku zmluvu, na základe ktorej/ých už uhradil príslušný poplatok (ďalej sa každá takáto zmluva označuje len ako „aktívna zmluva“), sa pri uzatváraní v poradí ďalšej novej zmluvy o riadení portfólia výška dohodnutých investícií z aktívnych zmlúv pripočíta k výške investície dohodnutej v tejto poradí ďalšej novej zmluve o riadení portfólia na účely stanovenia príslušného pásma výšky investície podľa prvého stĺpca tabuliek špecifikovaných v písm. A) a B) pre jednorazové a pravidelné investovanie a na základe takto určeného pásma výšky investície sa potom poplatok za prvé nadobudnutie cenných papierov vypočíta ako príslušné percento z výšky investície dohodnutej v poradí ďalšej novej zmluve o riadení portfólia.

3. V súvislosti s bodom 2. zároveň platí, že ak by existujúci klient uzatváral v krátkom časovom období dve alebo viacero v poradí ďalších nových zmlúv o riadení portfólia, ktoré sa ešte nepovažujú za aktívne zmluvy, výšky dohodnutých investícií z už aktívnych zmlúv sa pripočítajú na každú takúto v poradí ďalšiu novú zmluvu o riadení portfólia zvlášť na účely stanovenia príslušného pásma výšky investície podľa prvého stĺpca tabuliek špecifikovaných v písm. A) a B) pre jednorazové a pravidelné investovanie, pričom na základe takto určeného pásma výšky investície sa potom poplatok za prvé nadobudnutie cenných papierov vypočíta ako príslušné percento z výšky  investície dohodnutej v poradí každej ďalšej novej zmluve o riadení portfólia, to zn., že v tomto prípade sa výšky investícií dohodnutých v poradí ďalších nových zmlúv o riadení portfólia navzájom nespočítavajú.

4. V súvislosti s bodom 2. ďalej platí, že ak dôjde k naplneniu zmluvne dohodnutej výšky investície (resp. cieľovej sumy v prípade pravidelného investovania) a existujúci klient bez uzavretia dodatku k príslušnej zmluve o riadení portfólia ohľadne tohto navýšenia výšky investície (resp. cieľovej sumy v prípade pravidelného investovania) poukáže na túto zmluvu ďalšiu platbu, z každej takejto platby sa bude účtovať poplatok za prvé nadobudnutie cenných papierov vo výške 4 % a takáto platba sa nebude započítavať na účely určenia príslušného pásma výšky investície podľa prvého stĺpca tabuliek špecifikovaných v písm. A) a B) pre jednorazové a pravidelné investovanie v prípade uzatvárania v poradí ďalšej novej zmluvy o riadení portfólia ani pri prípadnej zmene investičnej stratégie.

5. V súvislosti s bodom 2. taktiež platí, že ak by existujúci klient na základe nového vyhodnotenia vhodnosti chcel zmluvne zmeniť investičnú stratégiu dohodnutú v aktívnej zmluve o riadení portfólia na inú investičnú stratégiu s vyššou percentuálnou sadzbou pre výpočet poplatku za prvé nadobudnutie cenných papierov podľa tabuliek špecifikovaných v písm. A) a B) pre jednorazové a pravidelné investovanie s alebo bez navýšenia výšky investície, resp. cieľovej sumy uplatnia sa pravidlá špecifikované v predchádzajúcich bodoch 2. až 4. pre výpočet poplatku za prvé nadobudnutie cenných papierov, pričom klient uhradí iba rozdiel medzi poplatkom za prvé nadobudnutie cenných papierov vypočítaným podľa týchto nových pravidiel pre pôvodnú investičnú stratégiu a poplatkom za nadobudnutie cenných papierov vypočítaným podľa týchto nových pravidiel pre novú investičnú stratégiu.

6. Poplatok za prvé nadobudnutie cenných papierov vypočítaný podľa predchádzajúcich bodov 1. až 5. sa platí v plnej výške vopred.Priebežný poplatok za správu a riadenie portfólia (Management fee)

Pravidelné investovanie            1,0 % p.a.**

Jednorazové investovanie         0,8 % p.a.


(Poplatok za správu a riadenie portfólia je počítaný na dennej báze a účtovaný kvartálne, na konci kalendárneho kvartálu. Platný pre všetky investičné stratégie. 

Poplatok zahŕňa aj odplatu za investičné poradenstvo a odplatu za transakčné náklady súvisiace s nadobudnutím a predajom finančných nástrojov a cenných papierov pri transakciách uskutočnených pri riadení portfólia, okrem prvého nadobudnutia cenných papierov do riadeného portfólia a Realitnej investičnej stratégie , kde je okrem poplatku za prvé nadobudnutie cenných papierov účtovaný poplatok za predaj Partners Fond realitných investícií, ISIN- SK3000001238 vo výške 5% z objemu predaja.


** Realitná investičná stratégia – na investície do PARTNERS Fond realitných investícií, ISIN- SK3000001238 v rámci realitnej investičnej stratégie sa uplatňuje 0% poplatok za správu a riadenie portfólia.

Poplatok za predaj Partners Fond realitných investícií ,ISIN SK3000001238- 5% z objemu predaja účtovaný na predaje realizované do 21. 9. 2024.
Riadenie portfólia - Poplatok za výkonnosť

10 % zo zhodnotenia***


(Poplatok za výkonnosť portfólia je účtovaný len v prípade dosiahnutia vyššej výkonnosti než bola najvyššia predchádzajúca výkonnosť Investičnej stratégie dosiahnutá pre klienta k dátumu, ku ktorému sa poplatok vyhodnocuje, zvyčajne ku koncu roka. Poplatok za výkonnosť je splatný spravidla k poslednému dňu kalendárneho roka, za ktorý vznikol Spoločnosti nárok na tento poplatok. V prípade ukončenia Investičnej stratégie z akéhokoľvek dôvodu je poplatok za výkonnosť portfólia vypočítaný a splatný ku dňu ukončenia Investičnej stratégie. Pri výpočte poplatku za výkonnosť portfólia sa uplatňuje princíp High Watermark.) Spoločnosť PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. účtuje klientom výlučne poplatky uvedené v tomto Cenníku služieb, žiadne iné nebudú klientom účtované. 

*** Realitná investičná stratégia – na investície do PARTNERS Fond realitných investícií,

ISIN-SK3000001238 v rámci realitnej investičnej stratégie sa uplatňuje 0% poplatok za výkonnosť.

V závislosti od individuálnej dohody s klientom sa výška uvedených poplatkov môže líšiť.


Riadenie portfólia - ostatné poplatky

Poplatok za prechod cenných papierov zo zmluvy o riadení portfólia

(Uvedený poplatok sa účtuje pri prechode cenných papierov zo zmluvy o riadení portfólia, napr. na základe príslušného rozhodnutia o dedičstve alebo zmluvy o predaji podniku, a pod., a to za každú zmluvu o riadení portfólia, z ktorej cenné papiere prechádzajú na nadobúdateľa)

Poplatok za prechod cenných papierov zo zmluvy o riadení portfólia50 € / zmluva o riadení portfólia


Poplatok za prevod cenných papierov zo zmluvy o riadení portfólia v rámci spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.

(Uvedený poplatok sa účtuje pri prevode cenných papierov zo zmluvy o riadení portfólia v rámci spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. z klientskeho účtu jedného klienta na klientsky účet iného klienta, napr. na základe darovacej zmluvy, kúpnej zmluvy a pod., a to za každú zmluvu o riadení portfólia, z ktorej sa cenné papiere prevádzajú na iného klienta - nadobúdateľa)

Poplatok za prevod cenných papierov zo zmluvy o riadení portfólia v rámci spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.

100 € / zmluva o riadení portfólia


KOMISIONÁRSKA ZMLUVA - PRIJATIE A POSTÚPENIE/VYKONANIE POKYNU NA ÚČET KLIENTA

Poplatok za obstaranie kúpy finančných nástrojov

Druh finančného nástrojaVýška poplatku
Cenné papiere fondov kvalifikovaných investorov1,5 % z výšky platby
Ostatné finančné nástrojena základe individuálnej dohody


Poplatok za obstaranie predaja finančných nástrojov


Druh finančného nástrojaVýška poplatku
Cenné papiere fondov kvalifikovaných investorov

5% ak štatút fondu neumožňuje predaj cenných papierov fondu v okamihu podania pokynu klienta na ich predaj (napr. fond     neodkupuje cenné papiere fondu určitý čas od vzniku fondu, príp. je pozastavené vyplácanie cenných papierov fondu)

1% ak štatút fondu umožňuje predaj cenných papierov fondu v okamihu podania pokynu klienta na ich predaj


Ostatné finančné nástrojena základe individuálnej dohodyOSTATNÉ POPLATKY - KOMISIONÁRSKA ZMLUVA - PRIJATIE A POSTÚPENIE/VYKONANIE POKYNU NA ÚČET KLIENT

Poplatky za prevod cenných papierov

Poplatok za prevod cenných papierov od iného obchodníka do spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.

0

Poplatok za prevod cenných papierov zo spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. k inému obchodníkovi

150 € / ISIN2)

Poplatok za prevod cenných papierov v rámci spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.100 € / ISIN3)

2)  Uvedený poplatok sa vypočíta podľa počtu ISINov cenných papierov prevádzaných k inému obchodníkovi.

3)  Uvedený poplatok sa vypočíta podľa počtu ISINov cenných papierov prevádzaných z klientskeho účtu jedného klienta na klientsky účet iného klienta v rámci spoločnosti  PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s., napr. na základe darovacej zmluvy, kúpnej zmluvy a pod.

Poplatky nezahŕňajú poplatky účtované tretími stranami. Tieto sú k dispozícii v príslušných do- kumentoch tretích strán týkajúcich sa týchto finančných nástrojov (napr. v štatúte, KIID, príp. v prospekte konkrétneho finančného nástroja). V prípade obstarania cenných papierov fondov kvalifikovaných investorov, si tretie strany bežne účtujú fixný manažérsky poplatok, výstupný poplatok ako aj výkonnostnú odmenu.

V tejto súvislosti spoločnosť informuje klientov, že v prípade niektorých tretích strán môže byť spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. poskytované peňažné plnenie za dis- tribúciu cenných papierov až do výšky 50 % z fixného manažérskeho poplatku, ktorého výška je určená v štatúte príslušného fondu kvalifikovaných investorov.

Klientovi bude výška poplatkov tretích strán ako aj peňažného plnenia podľa predchádzajúcej vety v zmysle ust. § 73b ods. 3 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch o cenných pa- pieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov oznámená pred poskytnutím investičnej služby.

POZNÁMKY

Poplatky v cenníku služieb sú uvedené bez zákonnej dane z pridanej hodnoty. V prípade, že z právnych predpisov vyplýva povinnosť k poplatku alebo k jeho časti uplatniť daň z pridanej hodnoty, táto bude k poplatku alebo k jeho časti pripočítaná v zákonnej výške.


Vstupný poplatok je v plnom rozsahu použitý ako odplata za obstaranie prvotného nadobudnutia (kúpy) finančných nástrojov.


Úplný cenník služieb vrátane modelových príkladov nájdete v sekcii:  www.partnersinvestments.sk/dokumenty