Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Cenník

RIADENIE PORTFÓLIA - POPLATOK ZA PRVÉ NADOBUDNUTIE CENNÝCH PAPIEROV

A

Jednorazové investície

Minimálna výška investície: 5 000 €
Stratégia
Výška investície
Konzervatívna
Konzervatívna ESG
Vyvážená
Vyvážená ESG
Dynamická
Tematická ESG
ESG
do 49.999,99 €1,50%2,50%3,00%
od 50.000 € do 199.999,99 €1,50%2,00%2,00%
od 200.000 € do 499.999,99 €1,00%1,50%1,50%
od 500.000 € do 999.999,99 €1,00%1,00%1,00%
1 mil. € a vyššie0,50%0,50%0,50%


(Počítaný ako percento z výšky investície, platený v plnej výške vopred. Ak dôjde k prekročeniu investovanej sumy, pričom tá sa zmluvne nenavýši, z každej ďalšej platby sa bude účtovať poplatok 4 %.).


B

Pravidelné investovanie/Dlhodobé investičné sporenie (DIS)

Minimálna mesačná výška investície: 30 €

Minimálna cieľová suma: 1 800 €Stratégia
Výška cieľovej sumyKonzervatívna
Konzervatívna ESG
Vyvážená
Vyvážená ESG
Realitná
Dynamická
Tematická ESG
ESG
Od 1.800 € do 19.999,99 €2,0 %2,8 %3,5 %
Od 20.000 € do 29.999.99 €1,8 %2,4 %3,0 %
Od 30.000 € do 49.999,99 €1,6 %2,0 %2,5 %
50.000 € a viac1,4 %1,6 %2,0 %


(Počítaný ako percento z výšky cieľovej sumy, platený v plnej výške vopred. Platný pre všetky investičné stratégie. Ak dôjde k naplneniu cieľovej sumy, pričom cieľová suma sa následne nezvýši, z každej platby sa bude účtovať poplatok 4 %.)
Priebežný poplatok za správu a riadenie portfólia (Management fee)

Pravidelné investovanie            1,0 % p.a.**

Jednorazové investovanie         0,8 % p.a.


(Poplatok za správu a riadenie portfólia je počítaný na dennej báze a účtovaný kvartálne, na konci kalendárneho kvartálu. Platný pre všetky investičné stratégie. 

Poplatok zahŕňa aj odplatu za investičné poradenstvo a odplatu za transakčné náklady súvisiace s nadobudnutím a predajom finančných nástrojov a cenných papierov pri transakciách uskutočnených pri riadení portfólia, okrem prvého nadobudnutia cenných papierov do riadeného portfólia a Realitnej investičnej stratégie , kde je okrem poplatku za prvé nadobudnutie cenných papierov účtovaný poplatok za predaj Partners Fond realitných investícií, ISIN- SK3000001238 vo výške 5% z objemu predaja.


** Realitná investičná stratégia – na investície do PARTNERS Fond realitných investícií, ISIN- SK3000001238 v rámci realitnej investičnej stratégie sa uplatňuje 0% poplatok za správu a riadenie portfólia.

Poplatok za predaj Partners Fond realitných investícií ,ISIN SK3000001238- 5% z objemu predaja účtovaný na predaje realizované do 21. 9. 2024.
Riadenie portfólia - Poplatok za výkonnosť

10 % zo zhodnotenia


(Poplatok za výkonnosť portfólia je účtovaný len v prípade dosiahnutia vyššej výkonnosti než bola najvyššia predchádzajúca výkonnosť Investičnej stratégie dosiahnutá pre klienta k dátumu, ku ktorému sa poplatok vyhodnocuje, zvyčajne ku koncu roka. Poplatok za výkonnosť je splatný spravidla k poslednému dňu kalendárneho roka, za ktorý vznikol Spoločnosti nárok na tento poplatok. V prípade ukončenia Investičnej stratégie z akéhokoľvek dôvodu je poplatok za výkonnosť portfólia vypočítaný a splatný ku dňu ukončenia Investičnej stratégie. Pri výpočte poplatku za výkonnosť portfólia sa uplatňuje princíp High Watermark.) Spoločnosť PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. účtuje klientom výlučne poplatky uvedené v tomto Cenníku služieb, žiadne iné nebudú klientom účtované. 


V závislosti od individuálnej dohody s klientom sa výška uvedených poplatkov môže líšiť.


KOMISIONÁRSKA ZMLUVA - PRIJATIE A POSTÚPENIE/VYKONANIE POKYNU NA ÚČET KLIENTA

Poplatok za obstaranie kúpy finančných nástrojov

Druh finančného nástroja
Výška poplatku
Cenné papiere fondov kvalifikovaných investorov
1,5 % z výšky platby
Ostatné finančné nástroje
na základe individuálnej dohody


Poplatok za obstaranie predaja finančných nástrojov

Druh finančného nástroja
Výška poplatku
Cenné papiere fondov kvalifikovaných investorov

5% ak štatút fondu neumožňuje predaj cenných papierov fondu v okamihu podania pokynu klienta na ich predaj (napr. fond     neodkupuje cenné papiere fondu určitý čas od vzniku fondu, príp. je pozastavené vyplácanie cenných papierov fondu)

1% ak štatút fondu umožňuje predaj cenných papierov fondu v okamihu podania pokynu klienta na ich predaj


Ostatné finančné nástroje
na základe individuálnej dohody

POZNÁMKY

Poplatky v cenníku služieb sú uvedené bez zákonnej dane z pridanej hodnoty. V prípade, že z právnych predpisov vyplýva povinnosť k poplatku alebo k jeho časti uplatniť daň z pridanej hodnoty, táto bude k poplatku alebo k jeho časti pripočítaná v zákonnej výške.


Vstupný poplatok je v plnom rozsahu použitý ako odplata za obstaranie prvotného nadobudnutia (kúpy) finančných nástrojov.


Úplný cenník služieb vrátane modelových príkladov nájdete v sekcii:  www.partnersinvestments.sk/dokumenty